ដំណឹង

  • ខែ​មករា 25, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី កូប៊ីលគិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រុស្ស៊ី

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី កូប៊ីលគិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រុស្ស៊ី ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/26575