សុន្ទរកថា

  • មករា ២៩, ២០១៩

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គារមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស។