សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 9, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។