សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កុម្ភៈ ២៦, ២០១៩

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងវៀតណាម។