ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 5, 2019

រូបភាពនានា នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន

រូបភាពនានា នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងសុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តម។

សុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី: https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/27825