ព័ត៌មាន

  • មិនា ១៧, ២០១៩

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ របស់ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ របស់ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១៤-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩។

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ច៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/28156