ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 21, 2019

ឯកឧត្តម សុក ស៊ីផាន់ណា ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល និងជាឧត្តមមន្រ្តីកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសប្តាហ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង នៅកម្ពុជា ជូនសិស្ស-និស្សិត ប្រម៉ាណ២០០នាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម សុក ស៊ីផាន់ណា ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល និងជាឧត្តមមន្រ្តីកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសប្តាហ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង នៅកម្ពុជា ជូនសិស្ស-និស្សិត ប្រម៉ាណ២០០នាក់ មកពីសកលវិទ្យាល័យនានា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។