ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 26, 2019

ឯកឧត្តមអគ្គរាជទូត ព្រមទាំងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យទេសនាមហាវេស្សន្តរជាតក នៅវត្តបារមីគិរីខេមរាភ្នំបិតាធំ ប្រទេសជប៉ុន

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមអគ្គរាជទូត ព្រមទាំងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យទេសនាមហាវេស្សន្តរជាតក នៅវត្តបារមីគិរីខេមរាភ្នំបិតាធំ ប្រទេសជប៉ុន។