ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • មេសា ៣, ២០១៩

ឯកឧត្តម ងួន សុខវេង បានថ្លែងបាឋ​កថាបើក ក្នុងសិក្ខាសាលាប្រឹក្សាយោបល់ ស្តីពីការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទសកម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយ Enterprise Singapore

នៅថ្ងៃទី ២៨ មីនា ២០១៩ ឯកឧត្តម ងួន សុខវេង បានថ្លែងបាឋ​កថាបើក ក្នុងសិក្ខាសាលាប្រឹក្សាយោបល់ ស្តីពីការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទសកម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយ Enterprise Singapore។ អ្នកជំនួញសឹង្ហ​បុរីប្រមាណ៦០ រូបបានចូលរួម។​