ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 11, 2019

ឯកឧត្តម​ យៀប​ សំណាង តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍​កម្ពុជាប្រចាំអាស៊ាន ​បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «ការទូតអាស៊ាន» ក្នុងកម្មវិធី CPR Lecture Series 2019 នៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ី

នៅរសៀល ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម​ យៀប​ សំណាង តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍​កម្ពុជាប្រចាំអាស៊ាន ​បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «ការទូតអាស៊ាន» ក្នុងកម្មវិធី CPR Lecture Series 2019 នៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ី។