ដំណឹង

  • ខែ​មេសា 12, 2019

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងមន្រ្តីរាជការ បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងមន្រ្តីរាជការ បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ។