សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 21, 2019

សិក្ខាសាលាតំបន់ ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងពេញលេញ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីន ក្រោមប្រធានបទ៖ “ការលើកកម្ពស់កិច្ចប្រឹងប្រែងតំបន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម តាមរយៈវិធីសាស្រ្តចម្រុះ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២២-២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។