ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​ឧសភា 18, 2019

អ្នកការទូតនៃបេសកកម្មអចិន្រ្តៃយ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលរួមក្នុងទិវាអបអរសាទរថ្ងៃវិសាខបូជាអន្ដរជាតិ ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

អ្នកការទូតនៃបេសកកម្មអចិន្រ្តៃយ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលរួមក្នុងទិវាអបអរសាទរថ្ងៃវិសាខបូជាអន្ដរជាតិ ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក។