សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 7, 2019

កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ នៅរសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ រវាង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និង ឯកឧត្តម Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសិង្ហបុរី ។