ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • មិថុនា ១០, ២០១៩

សកម្មភាពនានានៃកម្មវិធីពិសានំបញ្ជុក ដើម្បីសាមគ្គីជាតិ នៅតាមស្ថានទូតនានារបស់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

សកម្មភាពនានានៃកម្មវិធីពិសានំបញ្ជុក ដើម្បីសាមគ្គីជាតិ នៅតាមស្ថានទូតនានារបស់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។