សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កក្កដា ៦, ២០១៩

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។