ព័ត៌មាន

  • កក្កដា ៧, ២០១៩

អបអរសាទរខួប១១ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបតិកភណ្ឌពិភពលោក (៧ កក្កដា ២០០៨-៧ កក្កដា ២០១៩)។