ព័ត៌មាន

  • កក្កដា ១៣, ២០១៩

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស ពិធីបុណ្យជាតិ សាធារណរដ្ឋបារាំង

នៅរាត្រីថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស ពិធីបុណ្យជាតិ សាធារណរដ្ឋបារាំង នៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា។