ព័ត៌មាន

  • កក្កដា ៣១, ២០១៩

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានថតរូបរួមគ្នានៅមុនពេលពិសាអាហារការងារពេលល្ងាច

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានថតរូបរួមគ្នានៅមុនពេលពិសាអាហារការងារពេលល្ងាច នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។