ដំណឹង

  • ខែ​កក្កដា 31, 2019

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានថតរូបរួមគ្នានៅមុនពេលពិសាអាហារការងារពេលល្ងាច

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានថតរូបរួមគ្នានៅមុនពេលពិសាអាហារការងារពេលល្ងាច នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។