ព័ត៌មាន

  • សីហា ១, ២០១៩

ឯកឧត្តម កាន់ ផារិទ្ធ ឧត្តមមន្រ្តីអាស៊ានរបស់កម្ពុជា និងជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស+១ជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ឯកឧត្តម កាន់ ផារិទ្ធ ឧត្តមមន្រ្តីអាស៊ានរបស់កម្ពុជា និងជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស+១ជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។