ព័ត៌មាន

  • សីហា ១, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន និងតំណាង អញ្ជើញថតរូបជាផ្លូវការជាមួយឯកឧត្តម Subrahmanyam Jaishankar

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន និងតំណាង អញ្ជើញថតរូបជាផ្លូវការជាមួយឯកឧត្តម Subrahmanyam Jaishankar, រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសឥណ្ឌា សម្រាប់កិច្ចប្រជុំសន្និសិទ្ធក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស+១ ជាមួយឥណ្ឌា នៅថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។