ដំណឹង

  • សីហា ២, ២០១៩

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានបូកបី (ចិន ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ)

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានបូកបី (ចិន ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ) នៅថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩។