ដំណឹង

  • សីហា ២, ២០១៩

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃប្រទេសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូពា៌

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃប្រទេសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូពា៌ នៅថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩។