ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 2, 2019

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃប្រទេសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូពា៌

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃប្រទេសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូពា៌ នៅថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩។