សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 5, 2019

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ នាថ្ងៃទី ១-៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកក។