បណ្តុំវីឌីអូ

  • សីហា ៧, ២០១៩

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានបូកបី លើកទី២០ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-បូព៌ា លើកទី៩ និងវេទិកាតំបន់អាស៊ាន លើកទី២៦ នៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។