ព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 2, 2016

ជំនួបផ្លូវការរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តម ស្ទីហ្វាន ឌីយ៉ុង

ជំនួបផ្លូវការរវាងឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាមួយឯកឧត្តម ស្ទីហ្វាន ឌីយ៉ុង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដា នាថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

3

2

1