ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 8, 2019

ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី និងមន្រ្តីរាជការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើពិធីបង្ហូតទង់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ី អាគ្នេយ៍

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី និងមន្រ្តីរាជការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើពិធីបង្ហូតទង់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ី អាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ជាការកំណត់នៃថ្ងៃបង្កើតសមាគមនេះកាលពី៥២ឆ្នាំ (០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៦៧) កន្លងទៅ។