ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​សីហា 1, 2019

ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន បាន សួរសុខទុក្ខ​   និងនាំយកថវិកាសង្គហៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជូនបុរសឈ្មោះ ហៀង​ ស៊ីវ៉ាត់​

នៅថ្ងៃទី​០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន បាន
សួរសុខទុក្ខ​   និងនាំយកថវិកាសង្គហៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជូនបុរសឈ្មោះ ហៀង​ ស៊ីវ៉ាត់​ ដែលជា
កម្មសិក្សាការីធ្វើការនៅខេត្ត Shizuoka​ និងកំពុងមានជំងឺ  Myelodysplastic syndromes (MDS) ។