ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 22, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការអនុវត្តរបៀបវារៈសម្រាប់ស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ាន

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការអនុវត្តរបៀបវារៈសម្រាប់ស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ាន ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។