សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ឧសភា ១០, ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ដើម្បីចូលបំរើការងារក្នុងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ទាញយកឯកសារ PDF