សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ១០, ២០១៩

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។