សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 10, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។