ដំណឹង

  • ខែ​មេសា 4, 2016

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី០៥លើអន្តរកម្ម និងការកសាងជំនឿទុកចិត្តនៅអាស៊ី

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី០៥លើអន្តរកម្ម និងការកសាងជំនឿទុកចិត្តនៅអាស៊ី ថ្ងៃទី ០៤ មេសា ២០១៦។

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????