ព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ២៦, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម ជីងហ្គីស អៃដាបេកូវ (Chingiz Aidarbekov)

ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម ជីងហ្គីស អៃដាបេកូវ (Chingiz Aidarbekov) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគីរហ្គីស្ថាន នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ។