ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 28, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានធ្វើជាសហប្រធានជាមួយឯកឧត្តម តេអូដូរ៉ូ រីប៊ែរ៉ា នូម៉ាន់ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន និង ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធប៉ាស៊ីហ្វិក លើកទី៦

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានធ្វើជាសហប្រធានជាមួយឯកឧត្តម តេអូដូរ៉ូ រីប៊ែរ៉ា នូម៉ាន់ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីលី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន និង ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធប៉ាស៊ីហ្វិក លើកទី៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ។