ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 13, 2019

ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ International School Network

នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន​ បានផ្តល់បទសម្ភាសដល់ International School Network អំពីការអប់រំ វប្បធម៌ និងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងជប៉ុន។