សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 8, 2019

លទ្ធផលសង្ខេបនៃការបំពេញតួនាទីរបស់កម្ពុជា ជាអនុប្រធានមហាសន្និបាត អង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប) លើកទី៧៣។