សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 8, 2019

សាររបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ឆ្លើយតបសារអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ម៉ៃឃើល ប៉ុមភីអូ ក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។