ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 7, 2019

ឯកឧត្តម ហុក សុភា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប៊្រុយណេ ទទួលជួបធុរជនប៊្រុយណេ

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ហុក សុភា ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេ  ដារូស្សាឡាម បានទទួលជួបលោក Paul Thien Vui Po ធុរជនប្រ៊ុយណេ ដែលអញ្ជើញមកសាកសួរព័ត៌មានពីការវិនិយោគ និងភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធរបស់ជនបរទេស នៅប្រទេសកម្ពុជា។