សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 10, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។