សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 31, 2019

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ ក) ចំនួន ១៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

ទាញយកពាក្យសុំប្រឡង៖