សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 18, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ឧត្តមមន្រ្តីរវាងកម្ពុជា និងជប៉ុន លើកទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ។