សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 24, 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការនានារបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណាវីរុស។