សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 1, 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឱកាសការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីន។

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីនដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ សូមអញ្ជើញពលរដ្ឋអាស៊ានដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មកដាក់ពាក្យសុំប្រជែង​យក​តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

Email: recruitment@aseanmineaction.org