សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 2, 2020

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបោះតង់របស់វៀតណាមនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកណ្តាលជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាង(វៀតណាម)។