សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 12, 2020

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់កម្ពុជា ។