ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 11, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជួបចរចាទ្វេភាគីជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសវៀតណាម

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជួបចរចាទ្វេភាគីជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសវៀតណាម នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦។

sm-paid-official-visit-to-vn-met-with-dpmfm