សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កក្កដា 4, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ី-អឺរ៉ុប តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី២-៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។