ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 5, 2020

ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត រដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីការត្រៀមចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងស្ថិតក្រោមមូលនិធិពិសេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងឆ្នាំ២០២០

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត រដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីការត្រៀមចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងស្ថិតក្រោមមូលនិធិពិសេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងឆ្នាំ២០២០។