សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 7, 2020

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរក្នុងការប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ «ក») របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។