សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 12, 2020

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី២៧ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី ១២ កញ្ញា ២០២០។